Výstavba firemných objektov

Zabezpečujeme komplexnú výstavbu v súlade s platnou projektovou dokumentáciou v kvalite, cene a klientom vopred schválených termínoch. Výhodou tohto riešenia je prenesenie plnej zodpovednosti výstavby.

Založení pro betonový skelet

Pilótové založenie s monolitickými kalichmi pre betónové montované konštrukcie

Vhodné na založenie:
  • pri základových podmienkach s malou únosnosťou a s vyššou hladinou podzemnej vody,
  • hál s veľkým rozpätím jednotlivých polí nosného skeletu, prípadne objektov s vyšším prevádzkovým zaťažením napr. s žeriavovou dráhou.

Prefabrikované kalichy pre betónové montované konštrukcie

Vysoká presnosť, rýchlosť realizácie a ekonomický spôsob založenia sú najčastejším dôvodom realizácie železobetónových pätiek. Vopred vyrobené kalichy sa dovezú na stavbu a umiestnia sa do finálnej pozície, celá pätka sa následne zmonolitní betónom.

 

Založenie pre oceľovú konštrukciu

Spôsob založenia závisí od veľkosti zaťaženia, reakcie do základov a od výsledkov hydrogeologického prieskumu. Oceľový skelet sa vo väčšine prípadov osadí na betónové pätky, prípadne betónové pásy, cez zabudované oceľové tŕne.
 

Voľba konštrukcie haly závisí od spôsobu budúceho využitia. Optimálny návrh nosnej konštrukcie halového objektu môže používateľovi priniesť značné úspory v obstarávacej cene, počas prevádzky, prípadne aj pri budúcich zmenách používania.

Oceľová konštrukcia

Betónová prefabrikovaná konštrukcia

Na každý objekt je navrhnutý najvhodnejší typ obvodového opláštenia s prihliadnutím na funkčnosť, výšku investície s dôrazom na nízke prevádzkové náklady. Vybrané príklady opláštenia hál fasádnymi panelmi KINGSPAN a prevetrávaných fasád DOMICO.

Na zníženie energetickej náročnosti objektu je výhodné osvetlenie haly prirodzeným denným svetlom. Do hál určených na ľahkú montáž, výrobu a častú dispozičnú zmenu tovaru v interiéri sú najvhodnejšou formou osvetlenia bodové alebo pásové svetlíky. Rozmiestnenie a veľkosť svetlíkov má zásadný dopad na intenzitu osvetlenosti vnútorných priestor.

Bodové svetlíky
Presvetľovacie strešné pásy
Vhodnou ekonomickou alternatívou je použitie presvetľovacích stropných panelov v strešnom plášti.
Stropné presvetľovacie panely sú súčasťou systémovej strešnej konštrukcie a sú bezúdržbové.
Zaujal vás tento produkt?
© 2017 MILT s.r.o.
GDPR | Firemní web PUXdesign
Atelier TUČ 2017