Podmienky ochrany osobných údajov

Osobné údaje spracovávame v rozsahu a za podmienok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Ray (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (tzv. obecné nariadenie o ochrane osobných údajov – „GDPR – General Data Protection Regulation“, ďalej len „GDPR“ alebo „Nariadenie“) a podľa príslušných právnych predpisov Českej republiky.

Správca osobných údajov

MILT s.r.o., so sídlom Vinohradská 2165/48, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, IČO 27620182, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe, sp. zn.119411 C.

Osobné údaje a účel ich spracovania

Spracovávame osobné údaje fyzických osôb, ktoré nám dobrovoľne poskytli – najmä e-mailové adresy, mená a priezviská, poštové adresy, telefónne čísla, príp. ďaľšie.

Pokiaľ nám fyzická osoba poskytne dobrovoľne svoje osobné údaje, najmä pri registrácii (zriadení účtu),pri objednávke, pri prihláške na akciu, ktorú poriadame, alebo ktorej sme partnerom, pri potvrdení, že chce dostávať novinky, alebo iným spôsobom, potom tieto osobné údaje spracovávame len pre legitímne účely, a to po dobu najdlhšie 10 rokov.

Osobné údaje spracovávame pre účely plnenia našich právnych povinností, pre účely našej obchodnej činnosti (najmä vybavenie objednáviek a plnenie zmluvných záväzkov) a pre účely marketingové. Marketingové účely zahrnňujú:

  • využívanie súborov cookies a s nimi spojenú cielenú reklamu a marketingové prieskumy – pri prvej návšteve našich strániek upozorňujeme na používanie súborov cookies a na skutočnosť, že využívaním našich webových strániek dáva osoba s užívaním cookies súhlas, využívanie súborov cookies pritom môže každá osoba odmietnuť, blokovať alebo vymazať, a to vo svojom prehliadači;
  • zasielanie obchodných oznámení (najmä zasielanie newsletterov, správ o novinkách, recenziách, akciách a pod.) – na základe súhlasu osoby.

Marketingové účely sa vzťahujú na činnosti, poriadané akcie, služby a produkty poskytované spoločnosťou MILTs.r.o. a ďalej poskytované inými subjektami, pokiaľ je MILT s.r.o. ich partnerom.
Aktívnym užívaním sociálných sietí vo vzťahu k našej společnosti a k akciám, ktoré poriadame alebo ktorých sme partnerom, uživateľ súhlasí so spracovaním jeho osobných dát pre marketingové účely na sociálnych sieťach.

Súhlas so spracovaním osobných údajov a právo odvolať súhlas

Pokiaľ fyzická osoba prejaví záujem o zasielanie obchodných oznámení, ak už súhlasom v listinnej podobe alebo potvrdením, že chce dostávať novinky/newsletter na našich webových stránkach, udelí nám tým súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení.

Pre zasielanie obchodných oznámení užívame službu MailChimp.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže fyzická osoba kdekoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu ide previesť priamym odhlášením odberu noviniek v rámci služby MailChimp alebo prostrednictvom odkazu v päte jednotlivých obchodných oznámení.

Príjemci osobných údajov

Osobné údaje poskytujeme výhradne tým subjektom, ktoré s ohľadom na daný účel spracovanie osobných údajov s nimi prichádzajú do kontaktu, a to iba v nezbytne nutnom rozsahu a iba pre daný účel spracovania. Osobné údaje tak poskytujeme správcom našich informačných systémov vratane. webových stránok, správci služby MailChimp, zmluvným prepravcom (pre účely doručenia zásielky s tovarom), našim partnerom na spoločných akciách, zmluvým dodávateľom služieb (spracovanie účtovníctva a pod.).

Vaše práva

Ohľadom svojich osobných údajov máte voči nám tieto práva:

  • na prístup ku svojim osobným údajom (najmä či a aké Vaše údaje spracovávame)
  • na opravu svojich osobných údajov
  • na výmaz svojich osobných údajov (ak to nie je v rozpore s iným oprávneným záujmom)
  • na námietku proti spracovaniu
  • na obmedzenie spracovania
  • na prenositeľnosť údajov
  • na podánie sťažnosti k dozornému úradu (v Českej republice je dozorným úradom Úrad pre ochranu osobných údajov, www.uoou.cz).

Svoje práva môžete voči nám uplatniť poštovým listom na adrese sídla našej spoločnosti, príp. čiastočne tiež formou odvolania súhlasu so zasielaním noviniek (viď vyššie).

Poslať dopyt!

Vytvoríme spolu nadčasový dizajn s mimoriadnym komfortom.

poďme spolu
tvoriť dizajn